PEQ Consult Sdn. Bhd. (199401028285 / 313966-A)

Registered with Board of Town Planners Malaysia (BC0049)
Registered with Malaysian Institute of Planners (PC/C/240/2019)
Certificate Of Practice (COP 0059)
Ministry of Finance (MOF) Certificate (J10962359693477821)

Laporan Cadangan Pemajuan (LCP)

Laporan Cadangan Pemajuan adalah laporan teknikal yang menerangkan dan menjelaskan tentang cadangan pembangunan yang akan dimajukan bagi memudahkan pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan proses kebenaran merancang. Laporan Cadangan Pemajuan adalah dokumen utama yang disertakan dalam permohonan kebenaran merancang seperti yang diperuntukkan dalam subseksyen 21(1) Akta 172.

Jenis-jenis Pemajuan yang Memerlukan Kebenaran Merancang

Draf Kaedah-kaedah Kawalan Perancangan (Am) pindaan terkini telah menyenaraikan jenis-jenis pemajuan yang memerlukan kebenaran merancang seperti berikut:

 • Mendirikan/ merobohkan/ menjalankan kerja pengubahan suatu bangunan/ bangunan-bangunan atau apa-apa kerja lain yang seumpamanya di atas tanah yang diperihalkan mengikut pelan disertakan;
 • Menjalankan kerja-kerja kejuruteraan;
 • Menjalankan kerja-kerja perlombongan;
 • Menjalankan kerja-kerja perindustrian;
 • Membuat perubahan material dalam penggunaan tanah yang diperihalkan mengikut pelan yang disertakan;
 • Membuat perubahan material dalam penggunaan bangunan di atas tanah yang diperihalkan mengikut pelan yang disertakan; dan
 • Memecah sempadan/ mencantumkan tanah yang diperihalkan mengikut pelan yang disertakan.

Kandungan Laporan Cadangan Pemajuan

Kandungan Laporan Cadangan Pemajuan adalah berdasarkan peruntukan Seksyen 21A dan Seksyen 21B Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, (Akta 172). Ianya hendaklah mengandu perkara-perkara berikut:

 • Konsep dan justifikasi pemajuan;
 • Peta lokasi dan pelan tapak;
 • Butiran hak milik tanah dan sekatan, jika ada;
 1. Perihal tanah termasuk alam sekitar dari segi fizikal, topografi, landskap, geografi, geologi, kontur, saliran, air, dan tadahan air dalam bentuk semula jadi di atasnya;
 2. Suatu tinjauan pokok dan semua jenis tumbuh-tumbuhan; dan
 3. Butiran bangunan yang berkemunkinan disentuh oleh pemajuan itu;
 • Analisis guna tanah dan kesannya terhadap tanah yang bersempadan;
 • Pelan susun atur yang mengandung butiran yang ditentukan dalam Seksyen 21B dan
 • Apa-apa perkara lain yang ditetapkan oleh pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT).
 • Analisis tentang implikasi social pemajuan bagi kawasan kebenaran merancang yang dipohon seperti peruntukan Subseksyen 21A(1A).

Tujuan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP)

Menjadi alat dalam kawalan pembangunan dan perancangan serta menerangkan cadangan pembangunan yang akan dimajukan

Membolehkan PBPT dan pihak yang berkenaan untuk melaksanakan tanggungjwab dan memantau proses perancangan dan pembangunan.

Menyediakan rangka penyelarasan dan sistem penyampaian antara pemaju dengan pihak berkuasa serta semua agensi pelaksana untuk menjamin pembangunan yang mampan

Dijadikan rujukan untuk tindakan penguatkuasaan dan pendakwaan serta pertimbangan rayuan di peringkat Lembaga Rayuan.

Siapakah yang Layak Menyediakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP)?

Subseksyen 21C(a) dan 21C(b) memperuntukkan semua pelan, butir-butir, pelan susun atur, dan dokumen lain hendaklah disediakan oleh “seseorang yang kelayakannya ditetapkan di bawah perenggan 58(2)(h); atau seseorang yang berhak berbuat sedemikian di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain.”

Perenggan 58(2)(h) meperuntukkan kelayakan orang-orang yang boleh menyedia atau menyampaikan rancangan-rancangan, dokumen-dokumen, butir-butir, dan pelan susun atur bagi maksud-maksud Akta 172 ini.

Subseksyen 13(1) Akta Perancang Bandar 1995 (Akta 586) memperuntukkan hak Perancang Bandar berdaftar. PEQ Consult merupakan Perancang Bandar berdaftar dan layak menyediakan Laporan Cadangan Pemajuan.

Penggunaan Cap Untuk Laporan Cadangan Pemajuan (LCP)

Bagi melaksanakan fungsi Lembaga di bawah seksyen 8 Akta Perancang Bandar 1995 (Akta 538), Lembaga Perancang Bandar Malaysia (LPBM) telah menetapkan bahawa;

 • Setiap perancang bandar professional yang ingin menjalankan perniagaan mesti mempunyai cap pengenalan diri sebagai Perancang Bandar berdaftar.
 • Setiap pelan dan Laporan Cadangan Pemajuan yang dikemukakan semasa permohonan kebenaran merancang hendaklah dicap menggunakan cap ‘hidup’ yang dikeluarkan oleh LPBM. Sebagai Perancang Bandar berdaftar, PEQ Consult layak mengesahkan pelan dan Laporan Cadangan Pemajuan.

Depani Kemajuan Bersama Perancang Bandar Professional di Malaysia

Laporan cadangan pemajuaan faq

Soalan-soalan Lazim

Sistem terkini yang digunakan adalah OSC 3.0 Plus iaitu versi ketiga sejak Pusat Setempat (One Stop Centre, OSC) ditubuhkan pada 13 April 2007.

Setiap Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) akan menerima permohonan pemajuan dan menyelaras ulasan Agensi Teknikal Luaran (ATL) serta Agensi Teknikal Dalaman (ATD) melalui OSC berdasarkan kawasan PBT masing-masing. Perancang Bandar berdaftar akan membantu anda dalam proses penghantaran Laporan Cadangan Pemajuan, pelan-pelan, dan dokumen sokongan kepada PBT.